28.12.13

ALLAH RESULU SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN SÖZLERİ VAHYİN BAŞKA BİR TÜRÜDÜR   38. Ayet: Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurur:

   "Batmakta olan yıldıza yemin olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) ne sapmış, ne de azmıştır.Çünkü o hevâdan konuşmaz; onun konuşması, kendisine vahy edilen vahiyden başka bir şey değildir."( Necm  Suresi, 1.-4)

   İbn Teymiyye der ki : "...Hak ve sünnet bağlılarının önderi ve reisi, ancak ve ancak Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve sellem)'dir ki O, hevâdan konuşmaz; O'nun söylediği sözler, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir.

   O, öyle bir önderdir ki, haber verdiği bütün hususların şüphesiz tasdik edilmesi, verdiği bütün emirlerde mutlaka itaat olunması gerekir." (Mecmu'ul-Fetava,   İbn Teymiyye)

   İmam Şatibi der ki: "Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in bildirmiş olduğu her haber, haber verdiği gibidir, haktır, doğrudur, hem haber verdiklerinde, hem de kendisinden (naklederek aldığı melek) hakkında itimad edilir. (Verdiği) habere, teklifle alakalı bir hükmün bina edilip edilmemesi arasında herhangi bir fark yoktur.  


   Şayet O (sallAllahu aleyhi ve sellem) bir hüküm teşriinde bulunmuş veya bir şeyi emretmiş veya yasaklamış ise, aynen beyan ettiği gibi kabul edilir.

    Meleğin Allah (subhanehu ve teala)'dan haber vermesiyle (kalbine) üfürülmesi ve nefsine ilka edilmesi veya rüya/keşifle gösterilmesi ya da mucizevi bir şekilde gayba muttali olması veya bunların haricinde her hangi bir yolla alması arasında bir ayrım yapılamaz.


   (Hangi surette olursa) olsun, bu gelen habere itibar edilir, itikadta ve amelde üzerine bina edilebilinir, zira Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve sellem) ismet (vasfi) ile te'yid edilmiştir ve O (sallAllahu aleyhi ve sellem) kendi hevasından konuşmaz.(el-Muvafakat, İmam Şatibi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder